• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
   تربت حيدريه- خ قائم- روبروی باغ ملی- جنب اداره ميراث فرهنگی مزار قطب الدين حيدر وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 175 تيموري- صفويه مزار قطب‌الدین حیدر 1
   تربت حيدريه- خيابان قائم- ضلع شمال شرقي مجموعه قطب الدين حيدر- روبروی باغ ملی وقفي
  (اكبر طبسي)
  بنا رباط 12/19/1380 4802 قاجاريه رباط طبسی 2
   تربت حيدريه- انتهای خيابان روحبخش- ضلع شرقی رباط لاری دولتي بنا حمام 12/25/1380 5146 قاجاريه حمام حاجی رئیس 3
  تربت حيدريه- محله قديمی رباط عليا– خيابان رباط عليا خصوصي
  (جاويد)
  بنا رباط 12/25/1380 5698 قاجاريه رباط علیا 4
   تربت حيدريه- حاشيه شرقي محله برزار- خيابان ابوذرغفاری خصوصي
  (ورثه شيباني)
  بنا بازار 12/25/1380 5699 قاجاريه سرای گلشن 5
  تربت حيدريه– خ فردوسی جنوبی وقفي بنا آب انبار 07/07/1381 6377 قاجاريه آب انبار شیر چهارسوق 6
   تربت حيدريه- ضلع جنوبي ميدان رباط - انتهاي خيابان روحبخش وقفي بنا رباط 10/10/1381 6661 قاجاريه رباط لاری 7
  بخش مرکزی- دهستان بالا ولايت- 25 کيلومتری شمال غرب تربت حيدريه- غرب روستا کسکک عمومي بنا رباط 10/10/1381 6866 صفويه رباط گسکک 8
  بخش مرکزی- دهستان بالا ولايت- 20 کيلومتری شمال تربت و 200 متری شمال روستای تروسک عمومي بنا رباط 11/12/1381 7483 تيموري- صفويه رباط تروسک 9
  بخش مرکزی- دهستان پايين ولايت- روستا ابوالقاسم -3ک. غرب شهرستان تربت حيدريه خصوصي (تابنده) بنا آرامگاه 12/17/1381 7614 معاصر مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی 10
  بخش جلگه رخ- دهستان بالارخ- روستا شور حصار- 48ک. شمال شرق تربت حيدريه عمومي بنا رباط 01/24/1382 8267 صفويه رباط شور حصار 11
  بخش کدکن- شهر کدکن- انتها کوچه حمام جزئی از مجموعه تاريخی مذهبی کدکن وقفي بنا آرامگاه 03/10/1382 8954 قرن 9 ه . ق مزار نظام الملک کبروی 12
  بخش کدکن- دهستان کدکن- انتهای کوچه حمام وقفي بنا مسجد 03/10/1382 8955 قرن 9 ه .ق و دوره تيموري مسجد شیخ حیدر کدکن 13
   تربت حيدريه- خيابان طالقانی 4- کوچه باشگاه وقفي بنا حمام 12/24/1383 11661 اوايل قاجار حمام نواب (زورخانه) 14
   تربت حيدريه- خيابان فردوسي جنوبي- فلكه باغ سلطاني- كوچه مسجد فولاد خصوصي بنا منزل 12/24/1383 11662 قاجاريه خانه حاج رئيس 15
   تربت حيدريه- خيابان باغ سلطانی 15 - حاشيه خيابان پ 301 خصوصي بنا منزل 12/24/1383 11663 قاجاريه خانه حاج مصطفي امين 16
  بخش مرکزی- دهستان پايين ولايت- روستا بوری اباد وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11908 صفويه مزار بوري آباد 17
   تربت حيدريه- خيابان قائم - اداره ميراث فرهنگی- جنب مزار قطب الدين حيدر وقفي بنا چله خانه 04/05/1384 11909 صفويه- قاجاريه چله خانه مجموعه قطب‌الدين حيدر 18
   تربت حيدريه – خ فرمانداری – نبش طالقانی 6 وقفي بنا مسجد 04/05/1384 11921 اوايل پهلوي مسجد عماد 19
   تربت حيدريه- خيابان فردوسی جنوبی- کوچه شير چهار سوق وقفي بنا حمام 04/05/1384 11922 قاجاريه حمام صفائيان (حمام گودي) 20
  تربت حيدريه- راسته راست خ فرمانداری- ابتدا خيابان بين طالقانی 2 و4 وقفي بنا مسجد 04/05/1384 11923 قاجاريه مسجد شيخ يوسفعلي 21
  تربت حيدريه- سمت راست خيابان فردوسی جنوبی- پلاک 65 خصوصي
  (ورثه مهاجر)
  بنا بازار 04/05/1384 12001 قاجاريه سراي قيصريه 22
  بخش مرکزی- دهستان بالا ولایت- شرق روستا کامه سفلی (22 ک م شمال تربت حيدريه - 150 متر تا جاده تربت مشهد) دولتي بنا رباط 08/25/1384 13863 قاجاريه رباط کامه 23
  بخش کدکن- شهر کدکن - ميدان مسجد جامع - نبش خ جوادی مسجد سيد حسن کدکنی وقفي بنا مسجد 08/25/1384 13872 اواخرقاجار مسجدجامع حاج سید حسن کدکنی 24
  بخش کدکن- شهر کدکن- 70 ک شمال غرب تربت حيدريه - قسمت شرقی شهر در دامنه ارتفاعات وقفي بنا آرامگاه - مزار 12/16/1384 14325 اوايل قاجار مزار پیر یاهو 25
  بخش مرکزی- دهستان بالا ولایت- 20 ک. م شمال تربت حيدريه-2 ک.م جنوب کامه سفلي– غرب روستای کسکک دولتي بنا منزل 12/16/1384 14368 قاجاريه بلغور خانه کسکک 26
  بخش کدکن  شهر کدکن- 70 ک. شمال غرب تربت حيدريه- ارتفاعات جنوبی شهر کدکن مزار پير سنگی وقفي بنا آرامگاه 12/24/1384 15268 پهلوي مزار پیر سنگی 27
  بخش کدکن- روستاي برس- محله بالاده- 65 ک.م شمال غرب تربت حيدريه- 7 ک. شهر کدکن وقفي بنا حسينيه 08/24/1385 16320 اواخر قاجار حسينيه بالاده برس 28
  بخش کدکن- روستاي برس- محله بالاده - 65 ک.م شمال غرب تربت حيدريه - 7 ک. شهر کدکن وقفي بنا آرامگاه 12/14/1385 17873 قاجاريه مزار حافظ رجب 29
  بخش کدکن- روستاي برس- محله بالاده- 65 ک م شمال غرب تربت حيدريه- 7 ک. شهر کدکن وقفي بنا آرامگاه 12/14/1385 17874 اواخر صفويه مزار قطب‌الدين محمد 30
  تربت حيدريه- حاشيه ضلع جنوب غربي ميدان مركزي (ميدان امام خميني) وقفي بنا مسجد- ایوان 12/18/1387 24984 اواخر قاجاريه ايوان مسجدجامع تربت حيدريه 31
  بخش جلگه رخ- دهستان ميان رخ- جنوب روستاي كامه وقفي بنا پل 12/18/1387 24989 اواخر قاجاريه پل كسكك 32
  بخش کدکن- شهر کدکن- انتهای کوچه حمام وقفي بنا مجموعه مجموعه 03/10/1382 8953 قرن9 ه . ق مجموعه تاریخی مذهبی کدکن 33
   تربت حيدريه- خيابان قائم- روبروي باغ ملي وقفي بنا مجموعه مجموعه 06/07/1384 13431 صفويه - قاجاريه مجموعه قطب‌الدین حیدر 34
    دولتي تپه تپه 12/24/1383 11656 تاريخي تپه شور حصار 35
    دولتي تپه تپه 12/24/1383 11659 اسلامي تپه قلعه نو 36
    دولتي تپه تپه 04/05/1384 11911 تاريخي- قرون اوليه اسلامي تپه سربالا 37
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29057 قرن 5-9 ه .ق تپه قندشتن 38
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29063 تاريخي تپه كافرخار 39
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29065 هزاره 3 ق .م- تاريخي تپه خروج 40
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29066 هزاره 2 ق .م- تاريخي تپه درخت سنجد 41
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29530 قرن 7-4 ه.ق تپه همايون 42
    دولتي تپه تپه 03/24/1390 30292 قرون مياني اسلامي تپه دهنه غار 43
    دولتي تپه تپه 10/08/1390 30469 قرن 2 و1 ه.ق تپه چشمه كريم 44
    دولتي محوطه محوطه 06/07/1384 13432 قرون اوليه اسلامي- قرن 7ه .ق محوطه باستانی عبدآباد 45
    خصوصي
  (علويان- علوي نژاد- نقدي- محمودي- مريمي- خياط)
  محوطه محوطه 08/25/1387 23867 پيش از تاريخ- قرون ميانه اسلامي محوطه زروند 46
   
   
   
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق