• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
   تربت حيدريه- خ قائم- روبروی باغ ملی- جنب اداره ميراث فرهنگی مزار قطب الدين حيدر وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 175 تيموري- صفويه تربت حیدریه مزار قطب الدین حیدر 1
   تربت حيدريه- خيابان قائم- ضلع شمال شرقي مجموعه قطب الدين حيدر- روبروی باغ ملی وقفي (اكبر طبسي) بنا رباط 12/19/1380 4802 قاجاريه تربت حیدریه رباط طبسی 2
   تربت حيدريه- انتهای خيابان روحبخش- ضلع شرقی رباط لاری دولتي بنا حمام 12/25/1380 5146 قاجاريه تربت حیدریه حمام حاجی رئیس 3
  تربت حيدريه - محله قديمی رباط عليا – خيابان رباط عليا خصوصي(جاويد) بنا رباط 12/25/1380 5698 قاجاريه تربت حیدریه رباط علیا 4
   تربت حيدريه- حاشيه شرقي محله برزار- خيابان ابوذرغفاری خصوصي (ورثه شيباني) بنا بازار 12/25/1380 5699 قاجاريه تربت حیدریه سرای گلشن 5
  تربت حيدريه – خ فردوسی جنوبی وقفي بنا آب انبار 07/07/1381 6377 قاجاريه تربت حیدریه آب انبار شیر چهارسوق 6
   تربت حيدريه - ضلع جنوبي ميدان رباط - انتهاي خيابان روحبخش وقفي بنا رباط 10/10/1381 6661 قاجاريه تربت حیدریه رباط لاری 7
  بخش مرکزی-دهستان بالا ولايت- 25 کيلومتری شمال غرب تربت حيدريه- غرب روستا کسکک عمومي بنا رباط 10/10/1381 6866 صفويه تربت حیدریه رباط گسکک 8
  بخش مرکزی - دهستان بالا ولايت- 20 کيلومتری شمال تربت و 200 متری شمال روستای تروسک عمومي بنا رباط 11/12/1381 7483 تيموري- صفويه تربت حیدریه رباط تروسک 9
  بخش مرکزی - دهستان پايين ولايت - روستا ابوالقاسم -3ک غرب شهرستان تربت حيدريه خصوصي (تابنده) بنا آرامگاه 12/17/1381 7614 معاصر تربت حیدریه مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی 10
  بخش جلگه رخ - دهستان بالا رخ - روستا شور حصار- 48ک شمال شرق تربت حيدريه عمومي بنا رباط 01/24/1382 8267 صفويه تربت حیدریه رباط شور حصار 11
  بخش کدکن- شهر کدکن - انتها کوچه حمام جزئی از مجموعه تاريخی مذهبی کدکن وقفي بنا آرامگاه 03/10/1382 8954 قرن 9 ه . ق تربت حیدریه مزار نظام الملک کبروی 12
  بخش کدکن- دهستان کدکن - انتهای کوچه حمام وقفي بنا مسجد 03/10/1382 8955 قرن 9 ه .ق و دوره تيموري تربت حیدریه مسجد شیخ حیدر کدکن 13
   تربت حيدريه - خيابان طالقانی 4- کوچه باشگاه وقفي بنا حمام 12/24/1383 11661 اوايل قاجار تربت حیدریه حمام نواب (زورخانه) 14
   تربت حيدريه - خيابان فردوسي جنوبي- فلكه باغ سلطاني- كوچه مسجد فولاد خصوصي بنا منزل 12/24/1383 11662 قاجاريه تربت حیدریه خانه حاج رئيس 15
   تربت حيدريه - خيابان باغ سلطانی 15 - حاشيه خيابان پ 301 خصوصي بنا منزل 12/24/1383 11663 قاجاريه تربت حیدریه خانه حاج مصطفي امين 16
  بخش مرکزی - دهستان پايين ولايت - روستا بوری اباد وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11908 صفويه تربت حیدریه مزار بوري آباد 17
   تربت حيدريه - خيابان قائم - اداره ميراث فرهنگی - جنب مزار قطب الدين حيدر وقفي بنا چله خانه 04/05/1384 11909 صفويه- قاجاريه تربت حیدریه چله خانه مجموعه قطب الدين حيدر 18
  شهر تربت حيدريه – خ فرمانداری – نبش طالقانی 6 وقفي بنا مسجد 04/05/1384 11921 اوايل پهلوي تربت حیدریه مسجد عماد 19
  شهر تربت حيدريه - خيابان فردوسی جنوبی - کوچه شير چهار سوق وقفي بنا حمام 04/05/1384 11922 قاجاريه تربت حیدریه حمام صفائيان (حمام گودي) 20
  تربت حيدريه - راسته راست خ فرمانداری - ابتدا خيابان بين طالقانی 2 و4 وقفي بنا مسجد 04/05/1384 11923 قاجاريه تربت حیدریه مسجد شيخ يوسفعلي 21
  تربت حيدريه- سمت راست خيابان فردوسی جنوبی- پلاک 65 خصوصي (ورثه مهاجر) بنا بازار 04/05/1384 12001 قاجاريه تربت حیدریه سراي قيصريه 22
  بخش مرکزی- دهستان بالا ولایت- شرق روستا کامه سفلی (22 ک م شمال تربت حيدريه - 150 متر تا جاده تربت مشهد) دولتي بنا رباط 08/25/1384 13863 قاجاريه تربت حیدریه رباط کامه 23
  بخش کدکن- شهر کدکن - ميدان مسجد جامع - نبش خ جوادی مسجد سيد حسن کدکنی وقفي بنا مسجد 08/25/1384 13872 اواخرقاجار تربت حیدریه مسجد جامع حاج سید حسن کدکنی 24
  بخش کدکن- شهر کدکن- 70 ک شمال غرب تربت حيدريه - قسمت شرقی شهر در دامنه ارتفاعات وقفي بنا آرامگاه - مزار 12/16/1384 14325 اوايل قاجار تربت حیدریه مزار پیر یاهو 25
  بخش مرکزی - دهستان بالا ولایت - 20 ک م شمال تربت حيدريه -2 ک م جنوب کامه سفلي – غرب روستای کسکک دولتي بنا منزل 12/16/1384 14368 قاجاريه تربت حیدریه بلغور خانه کسکک 26
  بخش کدکن - شهر کدکن-70 ک شمال غرب تربت حيدريه- ارتفاعات جنوبی شهر کدکن مزار پير سنگی وقفي بنا آرامگاه 12/24/1384 15268 پهلوي تربت حیدریه مزار پیر سنگی 27
  بخش کدکن - روستاي برس - محله بالاده - 65 ک م شمال غرب تربت حيدريه - 7 ک شهر کدکن وقفي بنا حسينيه 08/24/1385 16320 اواخر قاجار تربت حیدریه حسينيه بالاده برس 28
  بخش کدکن - روستاي برس - محله بالاده - 65 ک م شمال غرب تربت حيدريه - 7 ک شهر کدکن وقفي بنا آرامگاه 12/14/1385 17873 قاجاريه تربت حیدریه مزار حافظ رجب 29
  بخش کدکن - روستاي برس - محله بالاده - 65 ک م شمال غرب تربت حيدريه - 7 ک شهر کدکن وقفي بنا آرامگاه 12/14/1385 17874 اواخر صفويه تربت حیدریه مزار قطب الدين محمد 30
  تربت حيدريه - حاشيه ضلع جنوب غربي ميدان مركزي (ميدان امام خميني) وقفي بنا مسجد- ایوان 12/18/1387 24984 اواخر قاجاريه تربت حیدریه ايوان مسجد جامع تربت حيدريه 31
  بخش جلگه رخ - دهستان ميان رخ - جنوب روستاي كامه وقفي بنا پل 12/18/1387 24989 اواخر قاجاريه تربت حیدریه پل كسكك 32
  بخش کدکن - شهر کدکن- انتهای کوچه حمام وقفي بنا مجموعه مجموعه 03/10/1382 8953 قرن9 ه . ق تربت حیدریه مجموعه تاریخی مذهبی کدکن 33
   تربت حيدريه - خيابان قائم - روبروي باغ ملي وقفي بنا مجموعه مجموعه 06/07/1384 13431 صفويه - قاجاريه تربت حیدریه مجموعه قطب الدین حیدر 34
    دولتي تپه تپه 12/24/1383 11656 تاريخي تربت حیدریه تپه شور حصار 35
    دولتي تپه تپه 12/24/1383 11659 اسلامي تربت حیدریه تپه قلعه نو 36
    دولتي تپه تپه 04/05/1384 11911 تاريخي- قرون اوليه اسلامي تربت حیدریه تپه سربالا 37
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29057 قرن 5-9 ه .ق تربت حیدریه تپه قندشتن 38
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29063 تاريخي تربت حیدریه تپه كافرخار 39
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29065 هزاره 3 ق .م- تاريخي تربت حیدریه تپه خروج 40
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29066 هزاره 2 ق .م- تاريخي تربت حیدریه تپه درخت سنجد 41
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29530 قرن 7-4 ه.ق تربت حیدریه تپه همايون 42
    دولتي تپه تپه 03/24/1390 30292 قرون مياني اسلامي تربت حیدریه تپه دهنه غار 43
    دولتي تپه تپه 10/08/1390 30469 قرن 2 و1 ه.ق تربت حیدریه تپه چشمه كريم 44
    دولتي محوطه محوطه 06/07/1384 13432 قرون اوليه اسلامي - قرن 7ه .ق تربت حیدریه محوطه باستانی عبد آباد 45
    خصوصي (علويان-علوي نژاد- نقدي- محمودي- مريمي- خياط) محوطه محوطه 08/25/1387 23867 پيش از تاريخ - قرون ميانه اسلامي تربت حیدریه محوطه زروند 46
   
   
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق